Genealogie: CCB

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Kolff - Van Breda Kolff

XVIIIi. Willem Hendrik Kolff, geb. Middelharnis 13 april 1789, wijnkoper te Gouda, lid gemeenteraad ald. 1815-1848, overl. Gouda 23 nov. 1858, tr. Gouda 9 nov. 1814 Apollonia Adriana van Breda, geb. Gouda 14 dec. 1793, overl. ald. 15 april 1875, dr. van Dr. Jan en Catharina Hallemans.
Uit dit huwelijk:

1. Constantina Margaretha Kolff, geb. Gouda 31 dec. 1816, overl. Den Haag 22 aug. 1886.

2. Jan van Breda, volgt XIVr (Van Breda Kolff).

3. Lambertus Kolff, geb. Gouda 5 okt. 1819, cadet K.M.A. te Breda, overl. Gouda 26 april 1840.

4. Gualtherus Johannes, volgt XIVs.

5. Willem Adriaan Hallemans Kolff, geb. Gouda 8 juli 1828, overl. ald. 30 aug. 1829.

6. Willem Adriaan Hallemans Kolff, geb. Gouda 15 febr. 1831, overl. Utrecht 3 april 1850.

7. Catharina Kolff, geb. Gouda 11 juni 1832, overl. Amsterdam 24 jan. 1900.

Van Breda Kolff

XIVr. Dr. Jan van Breda Kolff (R.N.L., R.E.K.), geb. Gouda 8 jan. 1818, med.dr. Leiden 1844, officier-van-gezondheid 1e kl. 1880-1885, overl. Arnhem 21 sept. 1897, tr. Amersfoort 18 april 1859, tr. Amersfoort 18 april 1859 Wilhelmina Johanna van Guericke, geb. Nijmegen 3 febr. 1831, overl. Den Haag 27 mei 1919, dr. van Mr. David en Elisabeth de Villeneuve.
Uit dit huwelijk:

1. Willem Hendrik, volgt XVdd.

2. Gualtherus, XVee.

XVdd. Willem Hendrik van Breda Kolff, geb. Amersfoort 15 aug. 1860, koopman, chef (1902) en comm. vennoot (1928) firma Van Nie en Co., expediteurs te Medan, overl. Den Haag 16 maart 1932, tr. Arnhem 7 april 1892 Maria Sophia Henriette de Vries Wijchems, geb. Amsterdam 26 nov. 1864, overl. Den Haag 15 febr. 1939, dr. van Rutgerus Pieter en Anna Maria Helena Adriana van der Kaa.
Uit dit huwelijk:

1. Jan Gualtherus, volgt XVIee.

2. Marie Wilhelmina van Breda Kolff, geb. Medan 7 febr. 1896, overl. Buenos Aires (Argentinië) omstr. 1970, tr. 1e Zandvoort 29 aug. 1919 (door echtsch. ontbonden) Adolf Albert Bouvy, geb. Dordrecht 25 mei 1884, koopman, overl. interneringskamp Menado (Celebes) 1 jan. 1945, zn. van Jacobus Johannes Bernardus Josephus en Arabella Carolina Herrebrugh; tr. 2e Argentinië Carlos de Mayer, geb. (Duitsland), im- en exporteur, overl. Argentinië.

3. Gualthera Apolonia van Breda Kolff, geb. Den Haag 6 febr. 1901, overl. Naples (Florida) 30 maart 1986, tr. 1e Utrecht 14 nov. 1921 (echtsch. ingeschr. Batavia 29 jan. 1932) Ir. Albertus baron Kraijenhoff, geb. Utrecht 14 maart 1896, werktuigbouwk. ing., directeur Bataviaasche Verkeers Mij., chef techn. dienst luchtvaartbedrijf te Soesterberg, directeur Ned. Gieterij Stichting te Utrecht, overl. Utrecht 8 juni 1988, zn. van baron Cornelis Rudolphus Theodorus en Louise Anna Holle; hij hertr. Den Haag 2 juli 1935 Edith Félix Marie Wilhelmine Cordemans; tr. 2e Penang (Malakka) 15 dec. 1931 Mr. Jan Hendrik Westerman, geb. Rotterdam 15 jan. 1903, employé Standard Vacuum Oil Cy., zn. van Willem en Josephina Anna Friederike Herberich en gesch. echtg. van Mattha Agatha Swart.

XVIee. Jan Gualtherus van Breda Kolff (1e Heerendiner), geb. Medan 8 jan. 1894, bankier te New York, overl. West Chatham (Massachusetts) febr. 1974, tr. 1e Amersfoort 25 april 1918 Catharina Jacoba Schröder, geb. Amersfoort 28 okt. 1894, overl. Montclair (New Jersey) 18 mei 1942, dr. van Alexander Pedro en Maria Helena Johanna Clant; tr. 2e Montclair 1 maart 1947 Jeanne Berthe Angel, geb. Parijs 4 dec. 1901, overl. Pennsylvania febr. 1994, dr. van Albert Franz en Alice Dedieu.
Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Helena van Breda Kolff, geb. Rotterdam 25 sept. 1919, tr. Montclair 8 maart 1941 William Norman Bromfield, geb. Boston (Massachusetts) 27 dec. 1912, oud-district-manager Royal McBee Corp., zn. van Staten Clair en Edith Fleming.

2. Willem Hendrik, volgt XVIIkk.

3. Marjorie van Breda Kolff, geb. Montclair 22 sept. 1929, tr. (door echtsch. ontbonden febr. 1964) N.N.

XVIIkk. Willem Hendrik van Breda Kolff, geb. Glen Ridge (New Jersey) 28 okt. 1922, basketball-coach Princeton University, overl. Spokane (Washington) 22 aug. 2007, tr. Philadelphia 17 april 1945 Florence Smith, geb. Philadelphia 2 maart 1922, dr. van Nelson McKinley en Mildred Daniels.
Uit dit huwelijk:

1. Karen van Breda Kolff, geb. Glen Ridge 29 aug. 1949.

2. Christina van Breda Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Glen Ridge 29 aug. 1949.

3. Marshall Jan van Breda Kolff, geb. Easton (Pennsylvania) 16 dec. 1951, basketball-coach Vanderbilt University.

4. Kaatje van Breda Kolff, geb. Easton 12 juli 1954.

XVee. Gualtherus van Breda Kolff (R.O.N.), geb. Amersfoort 16 juli 1862, administrateur Deli-Batavia Mij., directeur Rijksopvoedingsgesticht te Leiden, overl. Brussel 15 jan. 1931, tr. Den Haag 22 dec. 1898 Wilhelmina Aleida Gerharda Berendina Moorrees, geb. Amsterdam 15 juni 1873, overl. Wassenaar 28 jan. 1949, dr. van Christiaan Willem en Aleida Gerharda Berendina Moorrees.
Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina van Breda Kolff, geb. Bindjei (Langkat, Oostkust van Sumatra) 11 nov. 1899, overl. Den Haag 24 dec. 1987, tr. Leiden 30 maart 1920 Jan Jacob Rombach (O.O.N.), geb. Batavia 17 sept. 1896, chef kabinet Ministerie van Zaken Overzee, overl. Den Haag 21 april 1969, zn. van Dr. Jan Jacob Cornelis Anthonie en Johanna Eugenia Theodora Sophia Riedel.

2. Aleida Gerharda Berendina van Breda Kolff, geb. Medan 30 april 1903, overl. Den Haag 14 aug. 1975, tr. Leiden 16 april 1929 Dr. Petrus Johannes Maureau (Biografie 1939-1950), geb. Bodjonegoro (Rembang) 20 aug. 1900, arts, geneesheer te Batavia en Den Haag, overl. ald. 11 okt. 1974, zn. van Petrus Johannes en Alberta Diderika Molanus.

Kolff

XIVs. Gualtherus Johannes Kolff (Kolff Fonds) (Geheugen van Nederland), geb. Gouda 8 nov. 1826, redacteur Goudsche Almanak, vertrok in 1850 naar Ned.-Indië, lid firma Van Haren, Norman, Kolff & Co., boekhandel te Batavia 1852- (Geheugen van Nederland), later van G. Kolff & Co., uitgevers in Ned.-Indië, later in Nederland, overl. Leiden 29 april 1881, tr. Batavia 10 nov. 1859 Lodewijka Margaretha Elgenhuizen, geb. Batavia 23 okt. 1833, overl. Den Haag 18 maart 1922, dr. van Lodewijk en Geertruida Clasina Esser.
Uit dit huwelijk:

1. Willem Hendrik Kolff, geb. Batavia 11 aug. 1860, overl. ald. 19 juli 1861.

2. Gualtherus Ludovicus Kolff, geb. Batavia 17 sept. 1861, directeur N.V. Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co., ald., overl. Davos 4 april 1901.

3. Adriana Apollonia Kolff, geb. Batavia 10 maart 1863, overl. Den Haag (Scheveningen) 20 nov. 1898.

4. Geertruida Elisabeth Kolff, geb. Batavia 28 sept. 1864, overl. Oegstgeest 1 febr. 1954.

5. Jan Willem Constant, volgt XVdd.

6. Mr. Louis Adriaan Cato Kolff, geb. Batavia 11 dec. 1867, jur.dr. Leiden 1891, adjunct-directeur Departement van Financiën in Ned.-Indië, overl. Batavia 24 april 1913.

7. Constantia Margaretha Elisabeth Kolff, geb. Leiden 1 mei 1869, overl. Den Haag 15 nov. 1946.

XVdd. Dr. Jan Willem Constant Kolff (R.O.N.), geb. Batavia 31 dec. 1865, med.dr. Leiden 1892, geneesheer, laatst. te Hillegersberg, overl. Noordwijk aan Zee 23 dec. 1957, tr. Pretoria 3 jan. 1899 Gerardine Maria Leonarda Jongkindt Coninck, geb. Frederiksoord 4 febr. 1872, overl. Oegstgeest 27 febr. 1947, dr. van Cornelis Johannes Marius en Johanna Hendrika van Embden.
Uit dit huwelijk:

1. Apollonia Adriana Kolff, geb. Pretoria 17 dec. 1899, overl. Rotterdam 26 juli 1989, tr. Hillegersberg 12 mei 1931 Jan Brunt, geb. Rietveld 15 april 1898, arts, geneesheer, overl. Rotterdam 13 april 1992, zn. van Jacobus en Marrigje Brunt.

2. Cornelis, volgt XVIff.

3. Lodewijka Geertruida Constance Kolff, geb. Pretoria 24 dec. 1903, overl. Amersfoort 20 aug. 1936, tr. Rotterdam 24 aug. 1932 Cornelis Timmer, geb. Zaandam 20 juni 1903, kunstschilder, zn. van Pieter en Eegje Staats, overl. Rotterdam 24 jan. 1978; hij hertr. Hillegersberg 30 aug. 1938 Maria Petronella van Hellemond.

4. Margaretha Johanna Kolff, geb. Pretoria 22 aug. 1905, overl. Assen 19 maart 1994, tr. Den Haag 22 aug. 1945 Tammerus Jan Canter Visscher, geb. Wonosobo (Kedoe) 25 juni 1911, dirigerend officier rijkspolitie, overl. Zutphen 24 sept. 1978, zn. van Hendrik Jacob en Elizabeth Helena van der Weide, en wedr. van Cornelia Maria Jolmers.

5. Gerardina Maria Leonarda Kolff, geb. Hillegersberg 25 sept. 1910, overl. Den Haag 22 september 2001, tr. Palembang 4 okt. 1938 Matthias de Vries, geb. Deventer 14 maart 1897, ambtenaar gemeente Palembang, overl. interneringskamp Muntok (Banka) 18 nov. 1944, zn. van Mr. Johan Herman en Jacoba Eindhoven.

XVIff. Cornelis Kolff, geb. Den Haag 15 aug. 1902, planter, overl. Lower Moutere (Nieuw-Zeeland) 9 maart 1984, tr. Malang (Pasoeroean) 13 nov. 1934 Victoria Christiana Gerretsen (Biografie) (Historie), geb. Den Haag 11 okt. 1912, overl. Lower Moutere 20 maart 1994, dr. van Dr. Jan Hendrik en Anna Christina Geertruida Hogerzeil.
Uit dit huwelijk:

1. Gualtherus, volgt XVII-ll.

2. Hendrik Vredenrijk, volgt XVIImm.

3. Johannes, volgt XVIInn.

4. Hans Willem, volgt XVIIoo.

5. Lodewijk Matthijs, volgt XVIIpp.

6. Margaretha Constance Kolff, geb. Den Haag 2 febr. 1950.

7. Iny Hester Kolff, geb. Lower Moutere (Nieuw-Zeeland) 12 maart 1954, tr. 1e (door echtsch. ontbonden) Julian George , geb. 21 jan. 1950; tr. 2e Ralph Loughrey.

XVII-ll. Gualtherus (naamswijziging in Walter) Kolff, geb. Djember (Bezoeki) 19 maart 1936, technicus, tr. Christchurch (Nieuw-Zeeland) 31 okt. 1959 Judith Lorraine Ford, geb. Christchurch 21 nov. 1939, dr. van Frederick George en Inze Constance Farrar.
Uit dit huwelijk:

1. Anne Lorraine Kolff, geb. Christchurch 29 april 1960, studente.

2. David Walter, volgt XVIIIy.

3. Michael Peter Kolff, geb. Christchurch 8 juli 1963.

4. Andrew John Kolff (De Colve VII), B.A. horticulture, geb. Christchurch 2 april 1967, tuinarchitect.

XVIIIy. David Walter Kolff (De Colve VII), geb. Christchurch 16 april 1962, werkzaam filmindustrie.
Uit zijn relatie met Amanda Broad:

Lucien Kees Kolff, geb. Christchurch 26 dec. 1985.

XVIIImm. Hendrik Vredenrijk Kolff, geb. Djember (Besoeki) 27 juli 1937, docent.
Uit zijn relatie met Joanna Plows, geb. Wellington 17 febr. 1951:

Benjamin Norman Plows Kolff, geb. Nelson 29 aug. 1985.

XVIInn. Johannes Kolff, M.A. (economie), geb. Noordwijk 9 febr. 1942, tr. (door echtsch. ontbonden) Maureen Jones, geb. 6 febr. 1949.
Uit dit huwelijk:

1. Mark, volgt XVIIIz.

2. Bindia Kolff, geb. 7 okt. 1971.

XVIIIz. Mark Kolff, geb. 9 mei 1969, tr. Amanda Broad.
Uit dit huwelijk:

1. Jasper Kolff, geb. mei 1992.

2. Sasha Kolff.

XVIIoo. Hans Willem Kolff (Historie) (De Colve VII), B.Sc., geb. Den Haag 3 juni 1944, leraar basisonderwijs, tr. Oksboel (Denemarken) 10 sept. 1977 Lene Bruun, geb. Kjellerup (Denemarken) 10 nov. 1943, lerares basisonderwijs, dr. van Herluf Bruun en Rigmor Elvira Nielsen.
Uit dit huwelijk:

1. Louise Moana Kolff, geb. Aarhus (Denemarken) 22 mei 1978, visual culture researcher, university lecturer, tr. Uki (Australië) 7 dec. 2009 Shannon Cooper Parkinson, geb. 15 jan. 1974, Parramatta (Australië), landschapsarchitect, zn. v. […]

2. Simon Kolff, volgt XVIIIoo.

XVIIIoo. Simon Kolff, geb. Aarhus (Denemarken) 5 maart 1980, design engineer, MSc Sustainable Design, relatie met Marianne Lyngby, authorized clinical psychologist, MSc. in Psychology, geb. Aalborg (Denemarken) 2 dec. 1977, dr. van Lars Christian Kærsgaard Lyngby en Margit Svenstrup.
Uit deze relatie:

1. Vilma Lyngby Kolff, geb. Kopenhagen (Denemarken) 16 juni 2013.

2. Petra Lyngby Kolff, geb. Kopenhagen (Denemarken) 17 jan. 2016.

XVIIpp. Lodewijk Matthijs Kolff, geb. Den Haag 6 juni 1946, taxateur, tr. Wellington (Nieuw-Zeeland) 20 jan. 1968 (door echtsch. ontbonden) Rosalind Castree, geb. Lower Hutt-Wellington (Nieuw-Zeeland), verpleegkundige, dr. van Morris George en Dulcie Rowan.
Uit dit huwelijk:

1. Peter Louis Kolff, geb. Christchurch 25 juni 1968, student.

2. Richard Simon Kolff, volgt XVIIIpp.

3. Tineke Rosalind Kolff, geb. Nelson 7 mei 1975.

XVIIIpp. Richard Simon Kolff, geb. Nelson (Nieuw-Zeeland) 9 aug. 1971, taxateur, werkzaam schoonmaakbedrijf, tr. Nelson (..) 1970 Rebecca Ann Wright geb. (..) 23 okt. 1974 dr. van Ray en Helen Wright.
Uit dit huwelijk:

1. Rita Louise Kolff, geb. Christchurch (Nieuw-Zeeland) 25 mei 2006.

2. Maxwell James Kolff, geb. Christchurch (Nieuw Zeeland) 18 jun1 2009.