Genealogie: AB

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIVb. Gerrit Huibert Anne Kolff, geb. Deil 3 febr. 1813, landbouwer, lid gemeenteraad ald. 1868-1885, overl. Deil 7 dec. 1885, tr. Rossum 10 nov. 1847 Fijke van de Werken, geb. Gameren 12 juni 1825, overl. Deil 23 jan. 1875, dr. van Gijsbert Adrianus en Mietje van der Kolk.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Gijsbert Kolff, geb. Deil 2 april 1849, kandidaat-notaris ald., overl. Utrecht 12 dec. 1910, tr. Gorinchem 30 dec. 1887 Wilhelmina Amalia Silkrodt, geb. Deil 7 sept. 1842, overl. Zeist 23 juli 1924, dr. van Johann Friedrich Wilhelm en Willemijntje Groothoff

2. Gualtherus Kolff, geb. Deil 28 sept. 1850, overl. als. 9 nov. 1851.

3. Waltherus, volgt XVa.

4. Hendrik Kolff, geb. Deil 20 jan. 1855, overl. ald. 18 juli 1873.

5. Marius Frederik, volgt XVb.

6. Margaretha Maria Kolff, geb. Deil 25 febr. 1866, landbouwster, overl. ald. 16 juli 1939.

XVa. Mr. Waltherus Kolff (R.N.L., C.O.N.), geb. Deil 22 april 1853, jur.dr. Utrecht 1877, griffier kantongerecht te Emmen 1879-1883, te Leeuwarden 1883-1887, kantonrechter te Berlikum 1887-1890, rechter 1890-1904 en vice-president 1904-1908 arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadsheer 1908-1911, vice-president 1911-1920 en president 1920-1926 gerechtshof te Leeuwarden, overl. Dieren 4 aug. 1932, tr. 1e Lemsterland 17 juni 1885 Fettje Römer, geb. Lemmer 23 juli 1861, overl. Leeuwarden 3 febr. 1905, dr. van Dr. Petrus Kasparus en Frederika Wilhelmina Sleeswijk; tr. 2e Amsterdam 22 okt. 1908 Johanna Hermanna de Groot, geb. Kollum 15 maart 1861, overl. Dieren 5 jan. 1928, dr. van Dr. Albertus Johannes en Pronica Johanna Benthem Reddingius.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit Huibert Anne Kolff, geb. Leeuwarden 12 april 1886, overl. ald. 7 maart 1887.

2. Gerrit Huibert Anne, volgt XVIa.

3. Petrus Casparus, volgt XVIb.

4. Frederika Wilhelmina Kolff (Bestuur 1939-1946), geb. Dronrijp 4 juli 1890, overl. Den Haag 30 okt. 1963, tr. Leeuwarden 21 okt. 1913 Jhr. Mr. Dr. Otto Reuchlin (R.N.L., O.O.N.), geb. Tiel 18 maart 1882, jur.dr. Utrecht 1907, dr. staatswetenschappen Utrecht 1909, hoofd-directeur Nationale Bankvereeniging te Utrecht, agent De Nederlandsche Bank N.V. te Den Haag, overl. ald. 26 febr. 1962, zn. van Jhr. Jean Jacques David Pierre en Madelaine Henriette de Klopper.

5. Sophie Kolff, geb. Leeuwarden 8 nov. 1891, directrice rust- en vakantieoord voor kinderen Johanneshof te Dieren, overl. Den Haag 27 juni 1939.

6. Frederik Otto, volgt XVIc.

XVIa. Gerrit Huibert Anne Kolff, geb. Leeuwarden 28 maart 1887, ontvanger der registratie en domeinen te Hoogeveen 1913-overl., overl. ald. 25 juni 1918, tr. Hoogeveen 28 sept. 1915 Johanna Gesina Meijeringh, geb. Hoogeveen 4 jan. 1891, overl. Rheden 10 dec. 1990, dr. van Jan Rudolph en Hester Maria Cornelia Carsten.
Uit dit huwelijk:

Hester Maria Cornelia Kolff, geb. Hoogeveen 15 nov. 1916, oud-lerares Engels, overl. Zwolle 11 sept. 2007, tr. Den Haag 10 dec. 1943 (echtsch. ingeschr. ald. 22 okt. 1952) Jacobus Johan Fischer, geb. Egmond-Binnen 1 maart 1915, leraar tekenen, overl. Delft 22 okt. 1993, zn. van Roelof en Anna Schim van der Loeff; hij hertr. Den Haag 31 dec. 1955 Marijtje Lena van den Brink.

XVIb. Mr. Petrus Casparus Kolff, geb. Dronrijp 22 febr. 1889, jur.dr. Utrecht 1914, advocaat en procureur te Amsterdam 1947-overl., overl. ald. 18 sept. 1972, tr. Soerabaja 31 juli 1930 Clara Emilie Klatte, geb. Amsterdam 3 maart 1904, overl. Lochem 2 okt. 1997, dr. van Gustav Heinrich Rudolph en Anna Erna Clara von Hunteln.
Uit dit huwelijk:

Erna Helene Kolff, geb. Hilversum 12 aug. 1934, oud-fysiotherapeute, overl. Laren 13 december 1998, tr. Laren 19 dec. 1964 Cornelis André de la Porte, geb. Amsterdam 18 maart 1925, adjunct-directeur Merrem & La Porte B.V. te Zaltbommel, overl. Deventer 30 okt. 1993, zn. van Charles Henri en Barendine Charlotte Paarsmarkt.

XVIc. Frederik Otto Kolff, geb. Leeuwarden 11 sept. 1899, fabricagechef suikerfabriek Kalifoengoe te Semarang (1925), employé firma Oving te Djokjakarta (1934), koopman, overl. Utrecht 3 sept. 1952, tr. 1e Bandoeng 22 febr. 1923 (door echtsch. ontbonden Bandoeng 1936) Martha Agatha Elisabeth Brunsveld van Hulten, geb. Soerabaja 1 maart 1900, overl. Tegelen 8 febr. 1993, dr. van Juste Dorotheus en Maria Elisabeth Wilhelmina Altman; tr. 2e Semarang 2 dec. 1936 Agatha Cornelia Hendrika de Groot, geb. Den Haag 16 mei 1911, oud-onderwijzeres, dr. van Jan en Agatha Cornelia Keg; zij hertr. Utrecht 8 april 1965 Willem Schnitzler.
Uit het eerste huwelijk:

1. Fettje Maria Kolff, geb. Rewoeloe (Djokjakarta) 17 dec. 1923, overl. Eindhoven 2 juni 2000, tr. 1e Batavia 28 april 1947 Eddy Mohammed, geb. Poerwakarta 6 sept. 1915, koopman, overl. Buitenzorg 30 juli 1947, zn. van Kartadiredja en Ersah; tr. 2e Amsterdam 21 dec. 1951 Albert Brakel, geb. Semarang 18 sept. 1921, officier inf., laatst. luitenant-kolonel, overl. Utrecht 31 jan. 1993, zn. van Johannes David en Soekiem.

2. Johanna Elisabeth Kolff, geb. Semarang 20 dec. 1925, oud-mentrix St. Maartens Gasthuis te Venlo, overl. Utrecht 2 okt. 2014, tr. 1e Bandoeng 28 aug. 1947 (echtsch. ingeschr. ald. 11 mei 1959) Johan Frederik Gerard Steyn, geb. Makassar 31 jan. 1916, oud-adjudant K.N.I.L., overl. Yokjakarta 15 febr.2006, zn. van Johan en Johanna Assa; tr. 2e Tegelen 25 nov. 1977 Theodorus Johannes Peters, geb. Doornenburg 9 sept. 1942, oud-keramisch medewerker Steenbok B.V. Reuver, zn. van Johannes en Elisabeth Coenen.

3. Frederika Jane Kolff, geb. Poerworedjo 9 april 1931, overl. Loenen aan de Vecht 3 nov. 2011, tr. IJsselstein 8 juli 1970 (echtsch. ingeschr. ald. 27 sept.1982) Johannes Wilhelmus van Hoeven, geb. IJsselstein 5 maart 1946, elektriciën [Den Helder], zn. van Adrianus Matthijs en Johanna van Gils. Haar dochter:

3a. Marijke Kolff (Bestuur 2004- ), geb. Amsterdam 5 april 1954, tr. 1e Loenen aan de Vecht 26 febr. 1975 (echtsch. ingeschr. ald. 11 juni 1987) Theo Griffioen, geb. Vreeland 23 okt. 1952, slager, zn. van Cornelis Adrianus en Bertha Molenveld; hij hertr. 20 sept. 1990 C.J.L.M. Babonnick; tr. 2e Maarssen 28 juni 1991 Robert Eric Vis, geb. Aruba 21 jan. 1951, automatiseringsadviseur, zn. van Pieter en Annie Maria Catharina van Mierlo.

Uit het tweede huwelijk:

4. Agatha Sophie (Fiet) Kolff, geb. Djokjakarta 8 juni 1937, bejaardenverzorgster, overl. Leiden 7 maart 2019.

5. Waltherus Jan, volgt XVIIa.

XVIIa. Ir. Waltherus Jan Kolff, geb. Djokjakarta 17 april 1941, weg- en waterbouwkundig ing., werkzaam N.V. Nederlandse Gasunie, tr. Utrecht 21 mei 1965 Erna Petiet, geb. Utrecht 14 okt. 1940, onderwijzeres, dr. van Pieter Frans en Krina den Dunnen.
Uit dit huwelijk:

1. Drs. Marcel Otto, volgt XVIIIa.

2. Ellen José Kolff, geb. Deventer 12 sept. 1970, ergotherapeute, studente bewegingswetenschappen te Amsterdam.

XVIIIa. Drs. Marcel Otto Kolff, geb. Deventer 10 nov. 1967, econ.drs., tr. Vianen 6 juni 1997 Betty Fokkens.
Zij adopteerden:

1. Simon, geb. Medellin, Colombia, 15 juni 2002.

2. Wei-Lin, geb. Hangzou, China, 29 mei 2005.

3. Xi-Anne, geb. Shenzen, China, 23 april 2006.

XVb. Marius Frederik Kolff, geb. Deil 18 juli 1862, bierbrouwer te Tricht, overl. Kapel Avezaath 12 okt. 1937, tr. Zoelen 22 mei 1890 Angenissa Janna Hendrieka van der Woerd, geb. Zoelen 24 mei 1868, overl. kapel Avezaath 25 dec. 1932, dr. van Petrus Jacobus en Adriana van Steenis.
Uit dit huwelijk:

1. Sophia Kolff, geb. Tricht 1 april 1891, overl. Tiel 9 maart 1956, tr. Zoelen 2 sept 1920 Coenradus Marius Hupkes, geb. Bemmel 12 dec. 1887, landbouwer, overl. Tiel 21 dec. 1963, zn. van Coenradus en Hendrina Christina Geerlings.

2. Gerrit Huibert Anne Kolff, geb. Tricht 5 dec. 1892, res.-2e luitenant genie 1916-overl., overl. Dordrecht 19 febr. 1917.

3. Mr. Adriana Petronella Jacoba Angenissa Kolff (Bestuur 1933-19361951-1954), geb. Tricht 24 mei 1907, overl. Utrecht 1 april 1990, tr. Utrecht 27 aug. 1936 Johannes Izak Planjer (O.O.N.), geb. Leiden 7 sept. 1891, binnenhuisarchitect, hoofd technische dienst openbare werken gemeente Utrecht, overl. Utrecht 5 mei 1966, zn. van Hendrik Johannes en Jacoba Johanna Elizabeth Nieuwenhuizen.