Genealogie CBCA

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIVk. Dirk Herbert Arnold Kolff, geb. Rotterdam 12 maart 1819, lid firma C.L. Hollertt & Kolff, reders, overl. Rotterdam 23 juni 1909, tr. Rotterdam 14 juli 1841 Jacoba Elisabeth Rouffaer (Historie), geb. Rotterdam 11 maart 1820, overl. ald. 1 jan. 1878, dr. van Benjamin en Paulina Cornelia Kolff (zie CD XIIh.5).
Uit dit huwelijk:

Jacoba Elisabeth Rouffaer

Jacoba Elisabeth Rouffaer

Dirk Herbert Arnold Kolff

Dirk Herbert Arnold Kolff

1. Cornelis Geertruijus, volgt XVm.

2. Paulina Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 21 sept. 1844, overl. Den Haag 7 juni 1932, tr. Rotterdam 23 sept. 1869 Willem Johannes Vader (De Colve XIII), heer van ‘s-Gravenpolder en ’s Heer Janspolder, geb. Wissekerke 11 aug. 1839, burgemeester 1874-1894, lid gemeenteraad ald. 1895-1901, dijkgraaf Wissenkerkepolder, lid Prov. Staten van Zeeland 1890-1907, overl. Den Haag 10 juli 1916, zn. van Jacobus Hendrik Lodewijk, heer van ‘s-Gravenpolder, ’s Heer Janspolder en in Geersdijk en Wissenkerke, en Catharina Maria Swemer.

3. Benjamin, volgt XVn.

4. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 14 sept. 1850, overl. Den Haag 21 juni 1915.

5. Jacoba Elizabeth Kolff (De Colve XVII), geb. Rotterdam 3 juli 1852, overl. ald. 16 juni 1935, tr. Rotterdam 29 sept. 1909 Dr. Elie van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 22 maart 1845, dr.natuurk. Utrecht 1872, dr. h.c. Glasgow 1898, onderzoeker aardmagnetisme en meteoroloog, hon. adviseur Kon. Ned. Metereologisch Instituut, lid gemeenteraad van Rotterdam 1886-1904, oprichter Erasmus Stichting 1911, kunstverzamelaar, overl. Rotterdam 18 okt. 1928, zn. van Huibert en Elise Susanne Marie Schmidt.

6. Arnolda Catharina Kolff, geb. Rotterdam 16 nov. 1854, overl. Den Haag 6 jan. 1936, tr. Rotterdam 7 nov. 1878 Mr. Willem Lodewijk van Voorst Vader, geb. Goes 13 okt. 1842, jur.dr. Utrecht 1868, advocaat te Goes 1868-1870, griffier kantongerecht te Heinkenszand 1870-1876, kantonrechter ald. 1876-1877, te Goes 1877-overl., overl. h. Schoonoord, Kloetinge 5 maart 1887, zn. van Mr. Pieter Johannes en Johanna Adriana Fock.

7. Dirk Kolff, geb. Rotterdam 23 sept. 1858, lid firma C.L. Hollertt & Kolff, reders ald., overl. Zeist 21 mei 1909, tr. Rotterdam 18 mei 1887 Maria Johanna Reepmaker, geb. Rotterdam 2 jan. 1865, overl. Zeist 22 febr. 1926, dr. van Abraham Adriaan en Clara Viruly.

8. Johanna Margaretha Kolff, geb. Rotterdam 19 okt. 1860, overl. ald. 19 mei 1862.

XVm. Cornelis Geertruijus Kolff, geb. Rotterdam 20 aug. 1842, koopman en makelaar, overl. Soerabaja 16 okt. 1908, tr. Pasoeroean 26 dec. 1874 Ernestine Pool, geb. Pasoeroean 26 dec. 1854, overl. Soerabaja 29 mei 1930, dr. van Anthony Aemilius en Mathilde Anna Lambertina Sophia van ’t Wout.
Uit de relatie met Sie Toepeh:

1. Jacoba Johanna Kolff, geb. Pajacombo (Padangse Bovenlanden) 17 okt. 1865, overl. Den Haag 1 dec. 1949, tr. Loemadjang (Probolinggo) 18 juni 1885 Joannis Hendrikus van der Zweep, geb. Sitoebondo (Besoeki) 6 juni 1885, assistent-resident, laatst. van Pasoeroean, overl. Den Haag 26 maart 1933, zn. van Jacques Corneille en Antonia Hendrika Doornik.

2. Louise Isabella Kolff, geb. Pajacombo 16 okt. 1866, overl. Den Haag 4 jan. 1941, tr. Soerabaja 1 sept. 1887 Jhr. Mr. Andries Willem van den Brandeler (O.O.N.), geb. Brielle 19 nov. 1856, jur.dr. Leiden 1880, voorzitter landraad, officier van justitie te Semarang, overl. Delft 16 jan. 1931, zn. van Dr. Willem Cornelis en Isabella Cornelia gravin van Hogendorp.

3. Abraham Kolff, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 19 febr. 1875, overl. onbekend.
Uit het huwelijk:

4. Ir. Dirk Herbert Arnold Kolff, geb. Soerabaja 29 nov. 1875, overl. Indianapolis (Indiana) mei 1924, tr. New York dec. 1904 Edith Appleton Baker.

5. Marie Henri Kolff, geb. Soerabaja 9 jan. 1877, werkzaam suikerfabriek Ketanan (Modjokerto), overl. Nice 22 mei 1955.

6. Jacoba Elisabeth Kolff, geb. Pasoeroean 12 maart 1879, overl. ald. 9 juli 1879.

7. Cornelis Geertruyus, volgt XVIo.

8. Jacoba Elisabeth Kolff (Biografie 1939-1950, zoon), geb. Loemadjang (Probolinggo) 22 aug. 1883, overl. Den Haag 24 mei 1935, tr. Soerabaja 18 mei 1905 Mr. Frans Arnout Folkersma, geb. Hoogeveen 8 nov. 1878, lid raad van justitie te Soerabaja, lid gewestelijke raad van Besoeki 1914-1917, voorzitter landraad te Klaten, overl. Den Haag 29 juni 1953, zn. van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius en Aurelia van Holkema; hij hertr. Den Haag 9 jan. 1937 Anna Maria Toso.

9. Ernestine Kolff, geb. Loemadjang 17 mei 1885, woonde 1965 Darmstadt-Eberstadt, overl. onbekend, tr. Singapore 6 juni 1905 Heinrich Eugen Esche, geb. Hartmannsdorf (Saksen) 29 maart 1877, lid firma Esche, Vorwerck & Co. te Batavia, overl. Darmstadt 27 okt. 1960, zn. van Eugen Heinrich Robert en Ida Bertha Hentschel.

XVIo. Cornelis Geertruyus Kolff, geb. Loemadjang 30 maart 1882, werkzaam Cultuur Mij. Pagottan, overl. interneringskamp Tjimahi 12 febr. 1945.
Uit de relatie met Melati:

Cornelis Kolff, volgt XVIIm.

XVIIm. Cornelis Kolff, geb. Redjo-agoeng (Madioen) 9 aug. 1913, overl. Amsterdam 18 okt. 1996, technisch specialist, tr. 1e Den Haag 11 sept. 1935 (echtsch. ingeschr. ald. 28 jan. 1944) Irmgard Anna Friederike Brand, geb. Oldenburg (Duitsland) 7 april 1914, dr. van Heinrich Friedrich Diedrich en Johanne Gesine Osterloh; zij hertr. Amsterdam 8 aug. 1951 (echtsch. ingeschr. ald. 8 febr. 1979) Piet Greven; tr. 2e Amsterdam 11 sept. Douwtje Tichelaar, geb. Franeker 8 jan. 1914, overl. Amsterdam 21 aug. 1980, dr. van Anthonius Dominicus en Anna de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:

Cornelis Kolff, volgt, XVIIIm.

XVIIIm. Cornelis Kolff, geb. Leiden 17 okt. 1935, graficus, tr. 1e Amsterdam 24 maart 1959 (echtsch. ingeschr. ald. 1 dec. 1966) Willy Mars, geb. Amsterdam 26 april 1941, dr. van André en Wilhelmina Jacoba Waasdorp; zij hertr. Monnickendam A.N. Greuter; tr. 2e Renkum 29 sept. 1967 Cornelia Jacoba Diepenbroek, geb. Voorburg 24 maart 1946, ziekenverzorgster, dr. van Herman en Cornelia Johanna Manger.
Uit het eerste huwelijk:

1. Irmgard Anna Frederike Kolff, geb. Amsterdam 26 aug. 1959, tr. Monnickendam 28 mei 1982 René Bommels, geb. Amsterdam 13 maart 1959, directeur tapijt- en meubelzaak, zn. van Willem en Anna Geertruida Bertelkamp.
Uit het tweede huwelijk:

2. Cornelis Gerard Kolff, volgt XVIXm.

3. Margaretha Catharina Kolff, geb. Enkhuizen 1 juli 1970, klinisch psycholoog.

4. Pauline Kolff, geb. Enkhuizen 14 nov. 1971, administratief medewerkster.

5. Charlotte Johanna Kolff, geb. Enkhuizen 27 nov. 1973.

6. Suzanne Victoria Kolff, geb. Enkhuizen 10 febr. 1975.

7. Max Olivier Kolff, geb. Wageningen 31 jan. 1986.

XIXm. Cornelis Gerard Kolff, geb. Ede 14 febr. 1969, reïntegratie consulent, tr. Maarssen 21 juni 2002 Willemijn Kuijper, geb. Naarden 30 november 1972, dr. van Frans en Ilona Geel.
Uit dit huwelijk:

1. Olaf Kolff, geb. Utrecht 10 nov. 2003.

2. Kasper, geb. Maarssen 19 juli 2007.

XVn. Benjamin Kolff, geb. Rotterdam 15 okt. 1846, lid firma Hollertt & Kolff, reders ald., overl. Den Haag 22 aug. 1931, tr. Zaandam 15 mei 1873 Jochemina Margrieta van Doesburgh, geb. Zaandam 2 nov. 1851, overl. Den Haag 22 sept. 1929, dr. van Everardus Brandt van Doesburgh en Maartje Blaauboer.
Uit dit huwelijk:

Dirk Herbert Kolff, volgt XVIp.

XVIp. Dirk Herbert Kolff (Erelid) (Bestuur 1926-1948) (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 9 febr. 1874, directeur kantoor N.V. Wm. H. Müller & Co. ald., overl. Naarden 5 nov. 1951, tr. 1e Den Haag 7 nov 1901 Henriette Carolina Dorothea van der Elst, geb. Dordrecht 31 jan. 1870, overl. Rotterdam 17 juni 1915, dr. van Dr. Bartholomeus en Jeannette Dorothée den Bandt; tr. 2e Naarden 18 jan. 1921 Baldine Adriënne Cornélie van Dorp (De Colve I), geb. Amsterdam 18 mei 1887, overl. Naarden 2 jan. 1957, dr. van Dr. Willem Anne en Henriëtte Geertruida Holtzman.
Uit het eerste huwelijk:

1. Benjamin, volgt XVIIn.

2. Herbert Dirk, volgt XVIIo.
Uit het tweede huwelijk:

3. Margrieta Kolff (De Colve XII), geb. Rotterdam 10 dec. 1921, overl. Wassenaar 8 juni 2015, tr. Naarden 1 maart 1949 Drs. Barthold Henny (O.O.N., Grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens [B.R.D.]), geb. Den Haag 9 nov. 1920, econ.drs., oud-hoofddirecteur Siemens Nederland N.V. te Den Haag, overl. Wassenaar 26 aug. 2007, zn. van Barthold en Adriana Cornelia Elisabeth Alida van Gilse van der Pals.

4. Gijsbert Huibert, volgt XVIIp.

XVIIn. Mr. Benjamin Kolff (O.O.N.) (15 burgemeesters) (Bestuur 1928-1953), geb. Rotterdam 13 sept. 1902, burgemeester van Vlissingen 1946-1967, overl. Veenendaal 21 juli 1982, tr. 1e Den Haag 24 sept. 1935 Monica Katherine Kruisinga, geb. Winterswijk 10 dec. 1905, overl. Oostburg 9 juni 1963, dr. van Prof. Dr. Etsko en Katherine Ellen Chapman; tr. 2e Amerongen 12 dec. 1968 Adriana Margaretha Kolff (zie CBCA XVIn1).
Uit het eerste huwelijk:

Monica Katherine Kruisinga

Monica Katherine Kruisinga

Mr. Benjamin Kolff

Mr. Benjamin Kolff

1. Katherine Ellen Kolff, geb. Rotterdam 25 nov. 1936, tr. 1e Vlissingen 16 april 1959 (door echtsch. ontbonden Nottingham 16 okt. 1980) Peter Sachs, M.A., geb. Leeds 30 nov. 1933, research engineer Marconi Company (Eng.), zn. van Werner en Emma Sophie Boehm; tr. 2e Hemel Hempstaed (Hertfordshire) 13 april 1991 Robert Vincent Thompson, geb. Londen 21 maart 1929, Marketing Manager Smith Kline Beecham Plc. te Londen, zn. van Robert en Dorothy Vincent.

2. Dirk Herbert Arnold, volgt XVIIIn.

3. Drs. Lucina Margrieta Kolff, geb. Rotterdam 10 maart 1940, drs. letteren, lerares klassieke talen Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist, tr. Vlissingen 9 mei 1962 Ir. Jan Thierry, geb. Den Haag 17 aug. 1935, elektrotechn. ing., interim manager, zn. van Hendrik en Johanna Jacoba Adriana van Wijngen.

4. Wouter Evert, volgt XVIIIo.

XVIIIn. Prof. Dr. Dirk Herbert Arnold Kolff (Erelid) (R.O.N.) (Bestuur 1994-2016) (Historie: P.intro) (Historie: G.intro) (De Colve VI) (De Colve XV), geb. Rotterdam 11 febr. 1938, litt.dr. Leiden 1983, hoogleraar moderne geschiedenis van Zuid-Azië Universiteit Leiden, tr. Leiden 18 maart 1967 Drs. Annemarie Haantjes (L.O.N.), geb. Nieuwer-Amstel 12 dec. 1940, drs. wis- en natuurkunde, lerares wiskunde, dr. van Prof. Dr. Johannes en Marie Antoinette Mulder.
Uit dit huwelijk:

1. Drs. Joukje Hanneke Kolff, geb. Jhansi (India) 21 aug. 1969, drs. alpha-informatica, MFA (Master of Fine Arts).

2. Benjamin Jetze, volgt XIXn.

XIXn. Drs. Benjamin Jetze Kolff (Bestuur 2016- ), geb. Leiden 23 dec. 1970, tr. Zoeterwoude 9 aug. 2003 Annemieke Rexwinkel, geb. 23 febr. 1975, dr. van Huibert Heinz en Pietronella Bastmeijer.
Uit dit huwelijk:

1. Ella Neli Hanneke Kolff, geb. Utrecht 12 jan. 2005.

2. Dirk Huibert (‘Willem’), geb. Utrecht 20 juni 2008.

XVIIIo. Ing. Wouter Evert Kolff (De Colve XIII), geb. Rotterdam 7 mei 1944, waterbouwk. ing., civiel technisch ambtenaar Prov. Waterstaat Zeeland, overl. Middelburg 31 okt. 1981, tr. Amerongen 25 okt. 1969 Lucina Frances Elisabeth Kruisinga, geb. Medan 15 dec. 1941, overl. Middelburg 3 aug. 2007, dr. van Johannes Noel en Frederica Bakker.
Uit dit huwelijk:

1. Johannes Dirk, volgt XIXo.

2. Bastiaan Wouter Kolff, geb. Zierikzee 26 aug. 1973, student bouwkunde.

3. Katherine Elisabeth Kolff, geb. Zierikzee 14 aug. 1975, studente kunstgeschiedenis en archeologie.

4. Susanne Ellen Kolff, geb. Goes 9 dec. 1976.

5. Charlotte Kolff, geb. Middelburg 18 okt. 1979.

XIXo. Johannes Dirk Kolff, geb. Zierikzee 9 april 1971, docent geschiedenis, tr. Amsterdam 24 juni 2008 Anneke Pels.
Uit deze relatie:

Wouter Vincent Kolff, geb. Amsterdam 21 okt. 2007.

XVIIo. Herbert Dirk Kolff (Erelid) (Bestuur 1947-1976), geb. Rotterdam 5 april 1906, directeur N.V. J. Schreuder & Co.’s Handelmij. ald., overl. Wageningen 1 aug. 1981, tr. 1e Renkum 15 juni 1933 Theodora Haverkorn van Rijsewijk, geb. Heelsum 31 maart 1906, overl. Den Haag 20 juli 1946, dr. van Carel Theodoor en Theodora Gerarda Mees; tr. 2e Rotterdam 28 (kerkelijk Oosterbeek 29) nov. 1947 Clara Elisabeth Reijnvaan, geb. Nordenham (Oldenburg) 5 mei 1913, overl. Amerongen 6 april 2011, dr. van Ir. Louis en Martina Elisabeth Catharina Antoinette Wrede.
Uit het eerste huwelijk:

1. Drs. Hendriette Carolina Dorothea Kolff, geb. Den Haag 23 aug. 1934, pharm.drs., apotheker, overl. Warnsveld 4 okt. 2010.

2. Carel Theodoor Kolff, geb. Den Haag 9 juni 1938, overl. ald. 8 sept. 1938.

3. Anna Maria Gerarda Kolff, geb. Den Haag, 4 nov. 1939, tr. Rotterdam 18 okt. 1969 Coen Willemse, geb. Voorburg 27 dec. 1933, econoom, directeur Verenigde Tank Rederij B.V., zn. van Hendrik en Catherine Aten.
Uit het tweede huwelijk:

4. Herbert Dirk Kolff, geb. Rotterdam 23 okt. 1948, kandidaat ing. stedebouwkunde, oud-gezinshelper Stichting Maatzorg Delft.

5. Drs. Martine Elisabeth Kolff, geb. Rotterdam 1 sept. 1950, drs. sociologie, stafmedewerker Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg te Utrecht, overl. Bilthoven 29 okt. 1990, tr. Amerongen 14 mei 1977 Ir. Antoine Jan Macgiel Valk (CBE, Commander of the British Empire), geb. Soerabaja 12 dec. 1949, ing. metaalkunde, directeur telefonie Uniworld (PTT Telecom) te Hoofddorp, zn. van Antoine Jacques en Elisabeth Wilhelmina Adriaanse.

XVIIp. Drs. Gijsbert Huibert Kolff (Biografie 1939-1950) (De Colve XII), geb. Rotterdam 28 aug. 1927, econ.drs., oud-hoofd personeelszaken Mammoet Transport Amsterdam, overl. Naarden 11 okt. 2018, tr. Bussum 11 juli 1958 Ds. Mr. Maria Benona Vos, geb. Den Haag 12 jan. 1921, overl. Naarden 20 febr. 2010, remonstrants predikant, dr. van Mr. Bernard Henri en Gesina Johanna Elfrink.
Uit dit huwelijk:

1. Mr. Johanna Margrieta Benona Kolff, geb. Naarden 28 juni 1959, werkzaam Artsen zonder Grenzen, tr. Laren 28 maart 1987 James Patrick Nolan, M.B.A., geb. Dublin (Ierland) 28 maart 1960, cooperate finance Copers & Lybrand te Amstelveen, zn. van James John en Nesta Fitzgerald.

2. Huibert Benjamin, volgt XVIIIp.

3. Petrus Hendrik Kolff, geb. Naarden 16 nov. 1963, hovenier.

XVIIIp. Huibert Benjamin Kolff, geb. Naarden 27 jan. 1961, directeur-eigenaar Emergo Fashions Group B.V. te Driebergen, tr. Naarden 2 okt. 1993 Heleen Johanna Elizabeth Hofstee, geb. Bussum 17 nov. 1969, directie-assistente reclamebureau, dr. van Christiaan Hugo Buis en Elly Helene van de Garde.
Uit dit huwelijk:

1. Boris Benjamin Kolff, geb. Bussum 8 augustus 1997.

2. Babette Belle Kolff, geb. Blaricum 30 augustus 1999.