1939-1950

familie kolff

1939-1950: Start

1939-1950: De belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, verzetslieden en de oorlogsvrijwilligers

 

Op 5 mei 1955 verscheen – op initiatief van de Familievereniging Kolff – een boekje waarin de belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten in de genoemde periode worden omschreven. Het gaat om 25 beschrijvingen plus enkele andere pagina’s. Vanwege het onderzoek naar Willem Marinus Kolff (AC XVIe), dat voor leerlingen van het middelbaar onderwijs door het Nationaal Archief is opgezet (zie: Links, Onderzoek), is in mei 2004 een start gemaakt met opname van delen van dit boekje. In juli 2004 zijn alle delen geplaatst. De pagina’s van Biografieën: 1939-1950 zijn als volgt ingedeeld:
– 1939-1950: Start (deze pagina)
– Inleiding door Samensteller
– In Memoriam
– Overzicht Belevenissen (individuele berichten)
Door steeds voor ‘Volgende’ te kiezen komt u op elk van de bovengenoemde pagina’s. Uit Overzicht Belevenissen kiest u voor de individuele berichten.

Bezoek ook de website met de Erelijst van de Gevallenen 1940-1945

Toegevoegd door mij (Marius, webmaster) in het Overzicht (onderaan): Dr. Willem Johan Kolff (CBB XVIIh). Het boekje richtte zich met name op de militaire inzet, maar ook anderen waren actief in het verzet. Voor zover bekend wil ik deze personen hier ook toevoegen.

1939-1950: Inleiding door Samensteller

Inleiding (1) door de samensteller van de ‘Berichten’, Johannes Marius Kolff (CBCD XVIv)

 

In het voorjaar van 1941 werd mij op voorstel van ons oud-bestuurslid en vroegeren secretaris Mr. W.M. Kolff te Deil (Gld.) door mijn mede-bestuursleden van onze Familie Vereeniging gevraagd of ik mij wilde belasten met het samenstellen van een boekwerkje, waarin zouden worden vermeld de belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, met het doel deze verzamelde berichten voor het nageslacht te bewaren. Als oudste in militairen rang, meende ik deze opdracht gaarne te moeten aanvaarden. Reeds een belangrijk deel van de gegevens had ik verzameld – althans voor zooverre dit in bezet Nederland mogelijk was – toen onze vereeniging door den Commissaris voor niet-commercieele verenigingen en stichtingen onder toezicht werd gesteld en ons werd opgedragen een afschrift van alle uitgaande stukken aan zijn bureau te zenden. Wel, dat zouden wij zeker niet doen.
In dien tijd was ik ook penningmeester van onze Familie Vereeniging en met alle kasbescheiden van de Vereeniging en van het Familie-Ondersteuningsfonds, liet ik alle zich in mijn bezit bevindende aantekeningen mede onderduiken.

Dit was niet zo eenvoudig, omdat ikzelf op 18 december 1942 mijn huis te Wassenaar moest verlaten (zie de afbeeldingen, met tekst van de verordeningen; zie ook: De Colve II) en door de Duitschers naar Gelderland, oostelijk van den IJssel werd verbannen. Wij wisten echter westelijk van deze rivier nabij Epe (Gld.) een onderdak te vinden. Hier verbleef ik met mijn gezin tot Juni 1943, toen ook deze woning op last van de bezetters werd gevorderd. Ik had intusschen een woonschip gekocht, waarmede wij in vele étappes naar westelijk Nederland terugkeerden. Aan boord van de ‘Caeghschuyt’ (zie vergunning) (zie noot) heb ik nog juist het einde van de bezetting kunnen halen, want ons scheepje was eenige malen bijna een prooi van de Duitsche aasgieren geworden.
U moge hieruit blijken hoe alle bescheiden en gegevens dermate – gedeeltelijk opzettelijk – waren door elkaar geraakt, dat het aanvankelijk niet wel mogelijk was met een geordend verhaal te beginnen.
In 1950 besloot ik de belevenissen van onze verwanten, die in Nederlandsch-Indië hadden dienst gedaan, ook in dit boekje op te nemen, zoomede het Bericht omtrent den oorlogsvrijwilliger Thomas Humphry Egeler, Sergeant-Instructeur bij de Rhodesian Rifles, op 29 februari 1944 omgekomen bij Salisbury in Zuid-Rhodesia, welk bericht ik thans van wijlen zijn vrouw, Mevrouw T.A. Egeler-Kolff mocht ontvangen.

Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina op 2 Maart 1940 aan het vak van 46 R.I. in de omgeving van Kesteren. Op de achtergrond de met drijfijs bedekte Rijn. Ook de beide slachtoffers van het verzet Mr. W.M. Kolff, Burgemeester van Deil (Gld.) en J.C. Kolff, student aan de T.H. te Delft, die alhoewel niet als militair, doch op zeker niet minder eervolle wijze het land hebben gediend en het hoogste offer hebben gebracht voor Koningin en Vaderland, mochten in dit overzicht niet ontbreken. En het is wel een droevige gedachte dat het juist Mr. W.M. Kolff is geweest, die in 1941 het initiatief nam tot het verzamelen van deze Berichten.

Caeghschuyt: Door mij (de inleider, Johannes Marius Kolff, [Red. 1939-1950]) zo genoemd naar het type schip, een Caeghschuyt, waarmede Wouter Wouterszn. Kolff van Geertruydenberg naar Nijmegen kwam en aldaar op 29 April 1601 als burger werd ingeschreven. Zie: Historie: Geografie: Drie schippers op de Waal

1939-1950: Inleiding door Samensteller (2)

Inleiding (2) door de samensteller van de ‘Berichten’, Johannes Marius Kolff (CBCD XVIv)

Tengevolge van de uitbreiding van mijn taak, heeft de samenstelling van dit boekje meer tijd gevergd dan ik aanvankelijk had verwacht. Maar nu is het dan gereed. Ons bestuur thans heeft besloten het op 5 mei 1955 te doen verschijnen, ter gelegenheid van de Herdenkingsfeesten, in verband met onze bevrijding, op dien dag tien jaren geleden. Bewerkt heb ik de berichten van of over 25 leden en medeleden. Hiervan waren 16 leden – naamdragers Kolff – en 9 medeleden.

Een verdeeling naar wapens en dienstvakken volgt hieronder, waarbij wel een groote voorkeur voor het wapen der Artillerie is gebleken.
Kon. Ned. Marine: 2
Militaire Luchtvaart: 2
Wapen der Infanterie, incl. Gasdienst: 4
Wapen der Arillerie: 7
Wapen der Cavalerie, incl. Pantsertroepen: 2
Korps Motordienst: 1
Militair Geneesk. Dienst: 1
Oorlogsvrijwilligers: 4
Sub ttl. 23 Mr. W.M. Kolff en J.C. Kolff: 2

Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J.Kolff, arts te Beekbergen en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.
C. Kolff Jzn., geb. 1912 te Beekbergen en wonende te Leeuwarden meldde zich vrijwillig te ’s Gravenhage; hij werd aangenomen als militair chauffeur en als zoodanig tewerkgesteld.
G.C.M. Kolff Jzn., geb. te Beekbergen 1920 en verblijvende te Kampen, vertrok op 11 Mei 1940 vandaar per rijwiel naar het kamp bij Laren (N.H.), waar hij zich als oorlogsvrijwilliger aanmeldde. Na gekleed en uitgerust te zijn werd hij ingedeeld bij 20 R.I. Reeds na een maand werd hij gedemobiliseerd als gevolg van de plaatsgevonden capitulatie. Hij ging terug naar kampen om zijn studie aan de H.B.S. voort te zetten. De Berichten heb ik niet in alphabetische volgorde in het boekje opgenomen. Ik vond het voor een duidelijker overzicht gewenscht om de verwanten, die in Nederland hebben dienst gedaan, te vermelden in de volgorde van de groote eenheden, waarbij zij hun taak hebben vervuld.

volgt de Militaire Luchtvaart. Vervolgens de groote eenheden van het Veldleger (… III L.K. – Brigade A – II L.K. …) in de volgorde waarin zij aanvankelijk waren opgesteld in de voorste lijn van het Veldleger, front oost. Dan volgt I L.K., langs de kust. Op het bijgevoegde kaartje zijn de legeringsgebieden ingeschetst. Ik dank het cliché van dit kaartje aan de welwillendheid van de N.R.C. en den militairen medewerker van dit blad.
De berichten over Mr. W.M. Kolff en die over J.C. Kolff heb ik vermeld tusschen die over, resp. van onze Gemobiliseerden en wel het Bericht over Mr. Kolff bij Brig. A. welke Brigade in de Betuwe gelegerd was en het bericht over Johannes Cornelis Kolff zult u aantreffen bij het I L.K. in welks legeringsgebied Delft was gelegen. En dan volgt hier (op pagina ‘Overzicht Berichten’ [Red.]) een overzicht van onze 25 verwanten in de volgorde, waarin zij in het boekje zijn opgenomen.

Johannes Marius Kolff, (CBCD XVIv)

1939-1950: In Memoriam

(Naam, met link naar ‘Bericht’) (Link naar Genealogie)
Mr. Willem Marinus Kolff 1882 – 1944 AC XVIe
Herman Kolff 1907 – 1942 CBB XVIIe
Cornelis Kolff 1912 – 1941 CBB XVIIf
Thomas Humphry Egeler 1915 – 1944 CBCC XVr2.zn
Johannes Cornelis Kolff 1920 – 1944 CBB XVIn3

1939-1950: Overzicht 'Berichten' van de 25 verwanten

Opgave met links (‘Bericht’) naar de 25 verwanten, die zijn opgenomen. De volgorde is die uit het boekje.
Zie hiervoor de Inleiding door de Samensteller (2). De nummering is hier toegevoegd.
M = naar
In Memoriam
‘Bericht’ van (Klik op de naam om naar het betreffende bericht te gaan): Genealogie
Kon. Ned. Marine
01 Hendrik Leendert Oudenhoven Kapitein-Luiternant ter Zee Kon. Ned. Marine Reserve CBCF XVz1
02 Herman Kolff Luitenant ter Zee 2e Kl. M CBB XVIIe
Militaire Luchtvaart
03 Jan Kolff Res. Sergeant, leerling-vlieger School Res. Off. Militaire Luchtvaart CBCD XVIIx
Landmacht Nederland: Veldleger – 111e Legerkorps
04 Mr. Johannes Marinus Pilaar Res. Kapitein der Artillerie, toegevoegd aan Staf III L.K. CBB XVI-l1
05 Cornelis Kolff Res. 1e Luitenant der Artillerie, C. – Munitie-Colonne III-7 R.A. M CBB XVIIf
Landmacht Nederland: Brigade A
06 Johannes Marius Kolff Res. Luitenant-Kolonel, Commandant 46e Regiment Infanterie CBCD XVIv
07 Mr. Willem Marinus Kolff Burgemeester van Deil (Gld.), verzetsman M AC XVIe
Landmacht Nederland: IIe Legerkorps
08 Gerard Johannes van Buuren Kapitein der Infanterie, ingedeeld bij Staf IV Div. CBCB XVIs
Landmacht Nederland: Ie Legerkorps
09 Mr. R.J.H. Fortuijn Res. 2e Luitenant der Artillerie, ingedeeld bij Staf 2 R.A. CBCD XVt4.zn
10 Herman Kolff Dpl. Wachtmeester Staf 6 R.A. CBCD XVIIw
11 Cornelis Egeler Res. Wachtmeester Staf 6 R.A. CBCC XVr2.zn
12 Mr. George Justinus Kolff 1e Luitenant Korps Motordienst AC XVIIh
13 Johannes Cornelis Kolff Student T.H. Delft M CBB XVIn3
Troepen in Zeeland
14 Cornelis Kolff Cadet-vaandrig der Artillerie (zie ook bij Troepen in Ned. Indië) CBB XVII-l
Gebied Vesting-Holland
15 Gualtherus Louis Kolff Res. 1e Luitenant der Huzaren
inged. bij Paarden Depot Cavalerie te Den Haag
CBCF XVIaa
16 Ale Reinard Kolff van Oosterwijk Gedétacheerd bij School tot Opleiding Gas-officier te Haarlem CCA XVIIjj
17 Cornelis Kolff Oorlogsvrijwilliger, Chauffeur te Den Haag CBB XVIIi
18 Gualtherus Constantinus Marius Kolff Oorlogsvrijwilliger CBB XVIIj
Afrika
19 Thomas Humphry Egeler Oorlogsvrijwilliger, Sergeant-Instructeur Rhodesian African Rifles M CBCC XVr2.zn
Troepen in Nederlands-Indië
20 Jacob Cato Emmericus Kolff Res. 1e Luitenant Militaire Luchtvaart CBB XVIm3
21 Rudolph Egeler 1e Luitenant der Jagers CBCC XVr2.zn
22 Mr. A.C.C. Folkersma 1e Luitenant d. Artillerie
C. – Lichte Munitie-Colonne, Ie Afd. Mob. Stell. Artillerie
CBCA Vm4.zn
(14) Cornelis Kolff Kapitein der Artillerie C. – F. Batterij 3-6 R.A.
(zie ook bij Troepen in Zeeland)
CBB XVII-l
23 Gijsbert Huibert Kolff Radar-telegrafist bij Regt. Huzaren van Boreel CBCA XVIIp
24 Petrus Johannes Maureau, arts Res. Officier van Gezondheid Ie Klasse CCB XVee2
25 Ir. C. Kolff Oorlogsvrijwilliger, Sergeant Stadswacht Probolinggo CBB XVIId
Burgerij (niet militair) – Linkt naar pagina’s in ‘Historie’ – u verlaat Biografieën
Dr. Willem Johan Kolff Internist Stadsziekenhuis Kampen CBB XVIIh