Statuten

familie kolff

Familievereniging Kolff - Opgericht 19 juni 1926 - Statuten - December 2001

Vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering te ’s Hertogenbosch op 9 juni 2001
ter vervanging van de statuten van juni 1982. Hieronder staan een paar artikelen uit de statuten.

De volledige statuten zijn opgenomen in het Leden-gedeelte (alleen toegankelijk met toegangscode en password) van deze website.

Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Familievereniging Kolff.
Zij heeft haar zetel te Oisterwijk.

Doel

Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de familieband van de familie Kolff te versterken en alles te doen wat bijdraagt tot de bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van het geslacht Kolff.
2. Tot het geslacht Kolff worden in deze statuten geacht te behoren alle personen die:
– door geboorte, erkenning of adoptie in familierechtelijke betrekking staan tot Peter Hendricz. Colve, geboren te Oisterwijk omstreeks dertienhonderd zeventig (1370) als zoon van Henric Colve en Agneta NN, gehuwd met met Elisabeth Jansdr. van de Leijenberch, geboren te ‘s-Hertogenbosch omstreeks dertienhonderd viifenzeventig (1375),
en
– de geslachtsnaam Kolff dragen, of
– de geslachtsnaam Kolff gedragen hebben, maar bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, door naamskeuze een andere geslachtsnaam hebben gekregen, al dan niet in combinatie met een andere geslachtsnaam
– alles naar Nederlands recht.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden

Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, medeleden, jeugdleden, belangstellende leden en ereleden, hierna tezamen ook te noemen: leden.
2. Gewoon lid van de vereniging kunnen slechts worden zij die in deze statuten geacht worden te behoren tot het geslacht Kolff als hiervoor bedoeld en de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Medelid van de vereniging kunnen worden: echtgenoten, geregistreerd partners, weduwen en weduwnaars van hen die in deze statuten geacht worden te behoren tot het geslacht Kolff.
Tevens kunnen medelid worden de meerderjarige kinderen van hen die volgens art. 3 lid 2 van deze statuten geacht worden te behoren tot het geslacht Kolff, maar zelf niet voldoen aan de eis van het dragen van de geslachtsnaam Kolff.
4. Jeugdlid van de vereniging kunnen slechts worden zij die voldoen aan de hiervoor in de leden 2 en 3 genoemde vereisten, echter de meerderjarige leeftijd nog niet bereikt hebben.
5. Jeugdleden worden bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd van rechtswege gewoon lid casy quo medelid, een en ander met in achtneming van het hiervoor bepaalde.

Artikel 5
Belangstellend lid kan ieder worden die belangstelling voor de vereniging heeft, doch niet voldoet aan de eisen gesteld aan de hiervoor vermelde overige categorieën van lidmaatschap.

Artikel 6
1. De algemene vergadering kan ereleden benoemen wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van alle financiële verplichtingen jegens de vereniging.

Artikel 7
1. Het gewone, mede-, jeugd- of belangstellend lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
2. Indien het bestuur dit verlangt, dienen zij, die het gewone, mede- of jeugdlidmaatschap van de vereniging wensen te verkrijgen, te bewijzen dat zij aan de in deze statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap voldoen.
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 zijn opgenomen.

Toegang en stemrecht

Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Medeleden hebben op dezelfde voet als de gewone leden stemrecht, behalve voor beslissingen krachtens de artikelen 22 en 23, bij welke beslissingen zij een adviserende stem hebben.
5. Belangstellende leden, jeugdleden en ereleden hebben het recht ter vergadering het woord te voeren en een adviserende stem uit te brengen.
6. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Niemand kan als gemachtigde van meer dan vier leden optreden