kolff: de colve: VI

familiewapen

Artikelen overgenomen uit De Colve VI - 2001: Familiegraven te Hillegersberg

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
Over enkele familiegraven te Hillegersberg, door Dirk Kolff (CBCA XVIIIn), archivaris
Toen het in 1829 van staatswege werd verboden de doden binnen de muren van een kerkgebouw ter aarde te bestellen, kocht een aantal Rotterdamse families een graf in de kasteelruïne van Hillegersberg of op de flanken van de ‘donk’ of berg waarop die ruïne ligt. De plek is een bijzondere. Op de berg ligt ook de mooie Hillegondakerk, misschien al 1000 jaar oud en nog steeds elke zondag in gebruik voor de eredienst.

Ook sommige leden van onze familie namen er een enkele (voor zes bijzettingen) of een dubbele (voor twaalf bijzettingen) grafkelder. Op de grote dekstenen staat meestal alleen de naam van de eigenaar, niet die van de begravenen. Hoeveel leden van onze familie hier begraven liggen, weet ik niet. Dat zou een uitgebreider onderzoek in de, overigens zorgvuldige, administratie van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Hillegersberg vereisen.

Maar van een aantal graven wil ik hier toch melding maken.

Hillegondakerk met kasteel, HillegersbergOp de steen van de kelder met het nummer 2 Noord Oost staat "J. Kolff 1841". De dertien begravenen hier zijn allen familieleden die onze naam droegen. Onder hen is Gualtherus Johannes Kolff (1846-1918), de grote pionier in Nederland op het terrein van het brailleschrift en de man van de Blindenbibliotheek, waarover nog onlangs een studie (van P.W. Klein) verscheen. Zijn zuster Henriëtte (1835-1927) die de naaste collega van haar broer was en vooral voor het door haar en haar broer opgerichte Blindenfonds zoveel prachtig werk deed is hier ook begraven, evenals hun beide ouders, twee van hun zusters, een broer, en niet minder dan zes kinderen, de eerste van 1841 en zelfs nog zonder naam, de anderen variërend in leeftijd van tien dagen tot drie jaar.
Hillgondakerk 1901Grafkelder 6 Zuid Oost vermeldt als eigenaar C.L. (Cornelis Laurentius) Hollertt, dezelfde voorletters dus als die van de voorzitter van de familievereniging, en dat is niet toevallig. De echtelieden C.L. Hollertt-van Hoogdalem, werden in 1848 en 1850 als eersten in dit graf bijgezet. Hun dochter Hermina Emerentia was in 1813 getrouwd met Cornelis Geertruyus Kolff. Van de zes zoons van dit echtpaar Kolff-Hollertt stamt misschien wel het merendeel van de nu levende familieleden af. Van twee van hun dochters, Sara en Hermina, vinden we eveneens de namen in het tot deze kelder behorende register. Sara was in 1850 getrouwd met de tabakshandelaar Ledeboer, die, nadat zij in 1853 was gestorven, in oktober 1858 hertrouwde met haar zuster Hermina. Uit dit huwelijk werd in augustus 1859 een zoon geboren, Bernard. In oktober daarop stierf Hermina. Nog maar acht jaar oud, volgde Bernard Ledeboer in 1868 zijn moeder en tante in dit graf. Dan vinden we de namen van drie andere volwassen leden van de familie Hollertt en, tussen 1850 en 1868, het verbazende aantal van 13 kleinkinderen van het echtpaar Kolff-Hollertt, inclusief de kleine Bernard, bijna allen gestorven nog tijdens het leven van hun grootouders, en nog twee zeer jong gestorven kinderen Hollertt. In de genealogieën die wij bijna allen thuis hebben, staat nogal eens: "uit dit huwelijk, behalve twee (of vijf) jong overleden kinderen." De namen van die kinderen blijven dan onvermeld; genealogisch doen ze er immers niet toe. Maar hier zien we hun namen en leeftijden, soms tot op de maand en de dag precies vermeld, en hier naar Hillegersberg werden hun kistjes keer op keer gebracht.
Het graf 111 Zuid Oost is, evenals de twee eerder genoemde, een dubbele kelder en is dus bedekt met een grote steen, waarop in dit geval staat 'Familiegraf Kolff ". Hierin is Abraham ('Bram') Kolff (1873-1941) bijgezet, aan wie de Vereniging het familiefonds dankt. Hij was genoemd naar zijn grootvader, Abraham van Stolk, een zeer belangrijke figuur in de cultuurgeschiedenis van Rotterdam. Zijn ouders, het echtpaar Kolff-van Stolk zijn ook in dit graf begraven, evenals zijn zuster, broer Jan en schoonzuster. Een zwager, J.A. van Oosterzee, werd begraven in een andere, ditmaal een enkele, grafkelder met het nummer 3 Noord Oost. De in dit laatste graf, eigendom van de familie Van Oosterzee, bijgezette stoffelijke resten zijn later overgebracht naar het zojuist genoemde graf 111 Zuid Oost. Bij die gelegenheid is het deel van de deksteen van 3 NO, waarop in dit geval bij wijze van uitzondering de namen van de namen van de begravenen uitgehouwen, dus namen van leden van de familie Van Oosterzee, uitgezaagd en bevestigd op de steen van het 'Familiegraf Kolff'. De oudste zoon van het echtpaar Kolff-Hollertt, D.H.A. Kolff (mijn betovergrootvader) kocht in 1878, toen zijn vrouw, J.E. Kolff Rouffaer, stierf, het enkele graf 48 Zuid West, waarin hij in 1909 ook zelf zou worden bijgezet. De eerste herinnering die ik aan Hillegersberg heb is die aan een bezoek met mijn vader (Benjamin Kolff, 1902-1982) aan dit graf, in juni 1945 denk ik. Mijn vaders moeder, jong gestorven in 1915, is ook daar begraven. Terwijl ik over de graven huppelde, haalde hij water en zette bloemen in een blikje op het graf.
Laten we als familie zulke graven in ere houden en er voor zorgen. Er wordt overigens op Hillegersberg nog steeds begraven. Misschien pakken ook de Rotterdammers in onze familie die traditie ooit weer op.

Dirk Kolff, archivaris

 
De Colve: Intro I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Top Pagina